НЕ сте вписани в акаунт. Вход?

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

 І. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА

 • Целта на тези общи условия е да се установят правилата за провеждане, участие и прекратяване на Томболата, както и реда за определяне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в Томболата;
 • Организатор на Томболата е „УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПО СЕКСОЛОГИЯ И ЩАСТЛИВИ ОТНОШЕНИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София жилищна група Южен парк, ул. Димитър Хаджикоцев № 91, бл.16, ет.1, ЕИК 201533811;
 • Томболата ще се проведе на 13.10.2023г. в 16:30 часа и ще се излъчва в групата на маратона във вайбър. 
 • В Томболата може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, по указания в настоящите Общи условия начин и срокове. Участието в томболата Е обвързано със споделена обратна връзка в социланите мрежи с линк към програмата https://natalia.bg/magazin/webinars/alhimia-pari/.
 • Участникът се счита за регистриран след изпратена снимка на публикуван пост – обратна връзка в социалните си мрежи с линк към програмата https://natalia.bg/magazin/webinars/alhimia-pari/ на review@natalia.bg. 
 • С включването си в Томболата, участникът декларира, че има навършени 18 години и че има право валидно и неограничено да извършва всички правни и фактически действия във връзка с участието си в Томболата;
 1. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА
 • Организаторът на Томболата има право да дисквалифицира участници, които са отказали закупените от тях продукти.

ІII. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 • Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип и обявени от Организатора на събитието на 13.10.2023г.
 • Печелившият участник ще получи от Организатора 55 минути онлайн безплатна лична среща с Наталиа Кобилкина 
 • В случай че печелившият не желае да получи наградата, тя остава за Организатора на Томболата;
 • Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда.
 • Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.
 1. ПРИЕМАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛАТА
 • Чрез включването си в Томболата, участникът се съгласява с настоящите Общи условия;
 • В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да влияе, Организаторът има право да прекрати Томболата. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Томболата или прилагането на правилата, са окончателни и се отнасят до всички участници.
 • Настоящите Общи условия се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.
 • Победителите в Томболата се съгласяват да участват в последващи Томболата рекламни активности, като Организаторът си запазва правото да използва безвъзмездно имената на участниците, техни фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника с цел популяризиране на играта;
 • Организаторът си запазва правото да прекрати играта и/или да дисквалифицира участник/участници, които са нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия, както и при съмнение за злоупотреби, заобикаляне или нарушаване настоящите правила или при наличието на други обстоятелства, които налагат спиране/прекратяване на играта. Евентуални спорове между Организатора и участник/участници се решават, чрез провеждане на преговори, а при невъзможност – по предвидения общ законов ред на Република България.
 • В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността и действието на останалите.